(250) 964-5025 (805) 822-0732 3025385688
       
  • BIG CRANEºÃÔ¡ÒÃãËéàªèÒ Ã¶à¤Ã¹ÅéÍÂÒ§ öà¤Ã¹ÊÕèÅéÍÂÒ§ ö¢Ø´ öà¤Ã¹µÕ¹µÐ¢Òº öºÃ÷ءµÔ´à¤Ã¹ öº´ÅéÍàÃÕº/ÅéÍ˹ÒÁ öà·ÃÅàÅÍÃì ö¿ÍÃì¤ÅÔ¿·ì áÅÐà¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã¡èÍÊÃéÒ§·Ø¡ª¹Ô´
  • BIG CRANEThe First Business Professional in Crane and Equipment for Rent Awarded ISO 9001:2000
  • full screen sliderºÃÔ¡ÒÃãËéàªèÒ Ã¶à¤Ã¹ÅéÍÂÒ§ öà¤Ã¹ÊÕèÅéÍÂÒ§ ö¢Ø´ öà¤Ã¹µÕ¹µÐ¢Òº öºÃ÷ءµÔ´à¤Ã¹ öº´ÅéÍàÃÕº/ÅéÍ˹ÒÁ öà·ÃÅàÅÍÃì ö¿ÍÃì¤ÅÔ¿·ì áÅÐà¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã¡èÍÊÃéÒ§·Ø¡ª¹Ô´
  • BIG CRANEÊӹѡ§Ò¹ãË­è : â·Ã.(662)3126217-24 Fax.(662)3126747-8 ÊÒ¢ÒÃÐÂͧ : â·Ã. (038)682268-9

 

CRANE
400 TON

 

CRANE
220 TON

 

CRANE
120-160 TON

 
9034777529

CRAWLER CRANE
50-65 TON

 
(613) 427-6011
MOUNTED TRUCK CRANE 6 WHEEL, 10 WHEEL
7178219788
     

MORE PRODUCTS

     
 

ºÃÔ¡ÒÃãËéàªèÒ Ã¶à¤Ã¹ÅéÍÂÒ§ öà¤Ã¹ÊÕèÅéÍÂÒ§ ö¢Ø´ öà¤Ã¹µÕ¹µÐ¢Òº öºÃ÷ءµÔ´à¤Ã¹
öº´ÅéÍàÃÕº/ÅéÍ˹ÒÁ öà·ÃÅàÅÍÃì ö¿ÍÃì¤ÅÔ¿·ì áÅÐà¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã¡èÍÊÃéÒ§·Ø¡ª¹Ô´
Êӹѡ§Ò¹ãË­è : â·Ã.(662)3126222 (Auto) Fax.(662)3126746-8 ÊÒ¢ÒÃÐÂͧ : â·Ã. (038)682268-9

 
     

The First Business Professional in Crane and Equipment for Rent Awarded ISO 9001:2000
Á×ÍÍҪվ㹡ÒÃãËéàªèÒà¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã¡èÍÊÃéÒ§·Ø¡ª¹Ô´ ´éÇÂÁҵðҹ ISO 9001:2000 ÃÒÂáá¢Í§ä·Â

ONE TEAM , ONE COMPANY , ONE VISION
ÃèÇÁ¾Ñ²¹ÒäÁèËÂش˹Ôè§à¾×èÍ¡éÒÇÊÙè
ISO 4001 à¾×èÍÊÔè§áÇ´ÅéÍÁáÅÐÊѧ¤ÁOUR COMPANIES

     
 
BIG CRANE AND Equipment RENTALS Company Limited
3/4 Moo 9 Bangna-Trad K.M.18 Rd., Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn10540, Thailand
Copyright 2015 © TCJ ASIA PUBLIC COMPANY
POWERED & DESIGNED BY PYUY.net