ÔÚÏßÁôÑÔ | 4798021831 | 6178771210 | 3348030736
 
 
 
(514) 657-3127 3196028115 (920) 463-4332 440-803-8016
»¶Ó­·ÃÎʹ²ÇàÍÅÄÏÑôÊÐίÍøÕ¾£¡
Óû§Ãû£º ÃÜÂ룺
 
 
 
¹ö¶¯ÐÂÎÅ ¡ñ ÖØÒªÆôʾ  ¡ñ 843-691-1746  ¡ñ 8472393406  ¡ñ ÀîÔ´³±£ºÍƽø¹²ÇàÍŸĸﴴРΪС¿µÉç»á½¨¹¦Á¢Òµ  ¡ñ ÄÏÑôÊÐÈËÃñÕþ¸®¹ØÓÚÓ¡·¢ÄÏÑôÊйØÓÚ·¢Õ¹ÖÚ´´¿Õ¼äÍƽø´óÖÚ´´ÒµÍòÖÚ´´ÐµÄÈô¸ÉÕþ²ß´ëÊ©µÄ֪ͨ
 
208-743-5295
 
 ¡°´«³Ð¸ïÃü¾«Éñ Õù×öÐÂʱ´úºÃÉÙ..2019-02-20
 ÄÏÑôÊС°µÚÒ»ÍÅÖ§Ê顱¹¤×÷¶¯Ô±²¿..2019-02-15
 ÍÅÊÐίÕÙ¿ª2018Äê¶ÈÁìµ¼°à×Ó..2019-02-02
 ÍÅÊÐί¿ªÕ¹°ï·öÌØÊâÇàÉÙÄêȺÌå»î..2019-01-29
 ¹²ÇàÍÅÄÏÑôÊÐί ¡°Ï£Íû¹¤³Ì¡¤ÎÂ..2019-01-23
 Çà´ºÖ¾Ô¸ÐÐ ÖÐÔ­¸ü³ö²Ê ¡ª¡ª..2019-01-22
 ¶¬Ñ©Å¯ÐÄÇéËÆ»ð ˼ÏëÒýÁìÂúÏç..2019-01-10
(956) 563-5212
 
 
 
     
 ¹²ÇàÍÅÄÏÑôÊÐίԱ»á2017Äê¶È²¿..2018-09-14
 ¹²ÇàÍÅÄÏÑôÊÐί¹ØÓÚÖ°ÔðÇåµ¥ºÍ±ê×¼..2018-05-07
 ÄÏÑôÊС°Å©´åÇàÄêÖ¸»´øÍ·ÈË¡±Õýʽ..2018-04-23
 ¹ØÓÚÍÅÊÐίÁìµ¼°à×Ó2017Äê¶ÈÃñ..2018-01-29
860-884-6525
 
 ¹²ÇàÍźÓÄÏÊ¡Ê®ËĽìÁù´Îȫί£¨À©´ó..2019-01-30
 ÍõÒÕͬ־¸°Î÷»ªÏسÙÓªÏçËïׯ´åµ÷ÑÐ..2019-01-04
 ¹²ÇàÍźÓÄÏÊ¡Ê®ËĽìÊ®Èý´Î³£Î¯£¨À©..2018-12-10
 ºØ¾ü¿Æ£ºÔڸĸ↑·Å½ø³ÌÖÐÀ«²½Ç°½ø..2018-11-29
 ¼ÓÇ¿ÍŵĻù²ã½¨Éè¿Ì²»ÈÝ»º ÍÅ..2018-11-16
 ¹²ÇàÍźÓÄÏʡίʮËĽìÈý´Îȫί£¨À©..2018-02-11
 ¹²ÇàÍÅÊ®Æß½ìÆßÖÐÈ«»á±ÕÄ»2018-01-21
 ÍÅʡίÕÙ¿ª³£Î¯£¨À©´ó£©»áÒéÑо¿²¿..2017-11-27
 ¹ØÓÚÈ«ÍÅÉîÈëѧϰÐû´«¹á³¹µ³µÄÊ®¾Å..2017-11-26
¸ü¶àÄÚÈÝ>>
²éÕÒ±êÌ⣺
 µËÖÝÍÅÊÐί¿ªÕ¹ ¡°ÇéůԪÏü¼Ñ½Ú ¹Ø°®ÁôÊضùͯ¡±Ö¾Ô¸·þÎñ»î¶¯2019-02-20
 µËÖÝÊÐ2019Äê¡°´º·çÐж¯¡±´óÐÍÈ˲ÅÕÐƸ»á³É¹¦¾Ù°ì£¡2019-02-15
 ¹²ÇàÍÅÎÔÁúÇøί¡°Ñ§ÇàÄêÏ°½üƽ ×öÇà´ºÖðÃÎÈË¡±¶ÁÊé·ÖÏí»áôßÇà´º¶ÁÊé»á³ÉÁ¢ÊÚÅÆÒÇʽ³É..2019-02-14
 ÎÒÃÇ»ñ½±ÁË£¡2019-02-14
 Ð»×¯ÕòÍÅί¿ªÕ¹¡°Õù×ö³ö²ÊºÓÄϺöÓÔ±¡±½ÌÓý»î¶¯2019-02-14
 Îå  ²Ê  »­  ¾í..2019-02-14
 ÍÅÇøίÑûÇë¼ì²ì¹ÙΪ200ÃûÓ׶ùÔ°Ô°³¤¡°½²¿Î¡±À²£¡2019-02-14
 Í¥Éó½øУ԰ | ·¨ÖÎÐû´«Öú³É³¤2019-02-14
 ¹²ÇàÍÅÎÔÁúÇøί¿ªÕ¹Áù¡¤Ò»¶ùͯ½Ú¡°»¶¸èͯÄê ´«³ª¾­µä2019-02-14
 ´«³ÐºìÉ«»ùÒò Õù×öʱ´úÐÂÈË¡±¹²ÇàÍÅÎÔÁúÇøί×ß½øÄÏÑôÊжþʮһѧУ¿ªÕ¹ºìÉ«Ö÷Ìâ½ÌÓý»î..2019-02-14
 Èð®´«³Ð ÈÃÊéÆ®Ïã2019-02-14
¸ü¶àÄÚÈÝ>>
 
 ÍÅί2018Ä겿ÃÅÔ¤Ë㹫¿ª2018-11-05
 ¹²ÇàÍÅÄÏÑôÊÐί2018ÄêÔ¤Ëã..2018-11-05
 ¹²ÇàÍÅÄÏÑôÊÐί2016Äê¾öËã..2017-09-19
¸ü¶àÄÚÈÝ>>
919-905-8688
450-430-0944
 
248-938-2127
(646) 679-3402
808-844-8381
¾è¿î¿ª»§Ãû:Öйú¹²²úÖ÷ÒåÇàÄêÍÅÄÏÑôÊÐίԱ»á
¿ª»§ÒøÐУºÖйúÒøÐÐÄÏÑô·ÖÐÐ
Õ˺ţº257202556672
ÁªÏµµç»°£º0377-63169600
  ¾è¿îµØÖ·£ºÄÏÑôÊз¶ó»Â·ÓëÄ϶¼Â·½»²æ¿Ú
             Äϰ칫Çø6ºÅÂ¥4Â¥
 
 
(570) 615-1604
 
 
È«²¿ ¡¾ÍðÇà×Ö¡¿¡¾ÍðÇàÁª×Ö¡¿¡¾ÍðÇà°ì×Ö¡¿¡¾ÍðÇàË«×é×Ö¡¿
  ÍðÇàÁª×Ö¡¾2019¡¿3ºÅ²»¼ÓÏ»®Ïß¹ØÓÚÔÚÈ«ÊÐƶÀ§ÏØÖпªÕ¹Ã¿Ò»ÍÅÖ§Ê鹤¡­ 2019-02-24
  ÍðÇàÁª×Ö¡¾2019¡¿2ºÅ¹ØÓÚÓ¡·¢¹ØÓÚ×öºÃÕþ¸®¹ºÂòÇàÉÙÄêÉç»á¹¤×÷·þÎñµÄ¡­ 2019-02-24
  ÍðÇàÁª×Ö¡¾2019¡¿1ºÅ¡ª¡ª¹ØÓÚÓ¡·¢¡¶ÄÏÑôÊС°¿´µçÓ°£¬ºØÐÂÄꡱÓÅÐãµç¡­ 2019-02-24
  ÍðÇà×Ö¡¾2019¡¿1ºÅ¹ØÓÚÊÐÅɵÚÒ»ÍÅÖ§²¿Êé¼ÇÈë´å¿ªÕ¹¹¤×÷Ïà¹ØÊÂÏîµÄͨ¡­ 2019-02-24
  ÍðÇàÁª×Ö¡¾2019¡¿4ºÅ£º¹ØÓÚÆÀÑ¡±íÕÃ2018Äê¶È¡°ÄÏÑôÇàÄêÎåËĽ±Õ¡­ 2019-02-23
  turban toque 2018-04-23
  9293446371 2018-04-01
  (212) 500-4213 2018-03-21
  ÍðÇàÁª×Ö¡¾2018¡¿2ºÅ£º¹ØÓÚÆÀÑ¡ÄÏÑôÊÐÅ©´åÇàÄêÖ¸»´øÍ·È˼°´Ù½øÅ©´å¡­ 2018-03-20
  ÍðÇàÁª×Ö¡¾2018¡¿1ºÅ£º¹ØÓÚ¿ªÕ¹Î´³ÉÄêÈË˼ÏëµÀµÂ½¨Éèµ÷Ñй¤×÷µÄ֪ͨ 2018-03-20
¸ü¶àÄÚÈÝ>>
 
 
773-669-3292
 
 ·çÕýÒ»·«Ðü¡ª¡ªÒÔÏ°½üƽͬ־ΪºË..2019-01-02
 ÒóÒóÖöÍÐ ÇÐÇÐÆÚÍû¡ª¡ªÑ§Ï°ÁìÎò..2018-07-06
 ¹²ÇàÍŵĻï°éÃÇ¡ª¡ªÎåÄêÀ´¹²ÇàÍÅ..2018-06-19
 ´òÔì¡°ÍøÉϹ²ÇàÍÅ¡±¡ª¡ªÎåÄêÀ´¹²..2018-06-19
(559) 871-5524
 
 ¹²ÇàÍÅÖÐÑë¹ØÓÚÓ¡·¢¡¶Öйú¹²²úÖ÷..2019-02-23
 ¡¶ÉÙÏȶӸĸ﷽°¸¡·½â¶Á¶¯»­£¨ÉÙ..2017-04-27
 Öйú¹²ÇàÍżò½é2015-06-08
 ÍŷѵĽÉÄÉ2015-06-08
(254) 442-0738
 
 ÇàÄêÒ»´ú½¡¿µ³É³¤µÄÈËÉúÖ¸ÄÏ¡ª¡ª..2017-09-20
 ÔÚÏ°½üƽ×ÜÊé¼ÇÇàÄ깤×÷˼ÏëÖ¸Òý..2017-09-20
 Âí¿Ë˼Ö÷ÒåÇàÄê¹ÛºÍµ³µÄÇàÄ깤×÷..2017-09-20
 ÇàÄê¼ÛֵȡÏòÓëÉç»á¼ÛֵȡÏò2015-06-04
(903) 766-2081
 
 
 
 
(204) 459-0347 2799999705
 
 
ÉèΪÊ×Ò³  |  3138925479  |  786-661-5386  |  ÁªÏµÎÒÃÇ  |  ¹ÜÀíµÇ¼
 
 
ºÓÄÏÊ¡ÄÏÑôÊй²ÇàÍÅ  °æȨËùÓÐ.  
Copyright © 2013 www.nyyouth.gov.cn All Rights Reserved.
ÁªÏµµØÖ·£ººÓÄÏÊ¡ÄÏÑôÊз¶ó»Â·ÓëÄ϶¼Â·½»²æ¿ÚÄϰ칫Çø6ºÅÂ¥4Â¥  ÁªÏµµç»°£º0377-62298569  
7857844258   (833) 868-4930