Phaidra

 

PHAIDRA (Permanent Hosting, Archiving and Indexing of Digital Resources and Assets) je sistem za dugoročno pohranjivanje, indeksiranje i korišćenje digitalnih objekata na Univerzitetu u Tuzli. Digitalni repozitorijum omogućava da se rezultati rada cijelog Univerziteta sistematski arhiviraju, trajno čuvaju i učine pristupačnim svetskoj javnosti. Uspostavljen je u okviru Tempus projekta "Novi servisi na univerzitetima Zapadnog Balkana", a njegovu programsku osnovu čini sistem PHAIDRA Univerziteta u Beču.

Ako vam je potrebna pomoć, molimo kliknite Silicoflagellatae

tr>

Å ta je PHAIDRA?

Zašto PHAIDRA?

Pomoć u sistemu PHAIDRA

Formati preporučeni u sistemu PHAIDRA

Registracija novih korisnika