31.12.2010
Spuštìní webu SKN na novém serveru.

VÍTEJTE

Malé pøiblížení... (Dundee)

Sí SKN-NET je malá, bezdrátová sí se sídlem a pùsobností v Rakovníku. Tato sí vznikla za úèelem bezdrátovéh datového spojení mezi uživateli jejíž pomocí je možné sdílení souborù, hraní síových her, používání síových aplikací, vzájemná komunikace (ICQ, TS, Corp_ICQ atd.) a i distribuce internetu. Zprvu samostatná sí SKN vznikla na zaèátku roku 2004. Na podzim roku 2004 byl zbudován peerový spoj se sítí CZFree-ra v pásmu 2,4 GHz sloužící k vzájemnému intranetovému spojení. V Kvìtnu 2005 se SKN-NET stala souèástí sítì CZFree-Rakovník od níž plnì pøebírá internetovou konektivitu a s níž má vybudovaný spoje v pásmu 5 GHz napojené na optické páteøní linky CZFree-ra.


VÝVÌSKA

27.11.2010 - 23:18 | Test administrace na novem Serveru (admin)
Test administrace na novem Serveru.

02.06.2007 - 09:59 | Upgrade sítì v dobì od 2.6.07 do 10.6.07 (Dundee)
Tento víkend a následující týden budou probíhat práce na úpravì hlavního routeru sítì SKN-NET. Vzhledem k narùstajícím nárokùm na konektivitu bude vybudován spoj na pøípojný bod CZFree.Rak.Zatisi. Tímto vznikne uzavøený kruh Nemocnice – Pražská – SKN.NOD – Zátiší – Nemocnice. Tento kruh v kombinaci s dynamickým smìrováním pøinese zvýšení celkové propustnosti a zazálohování trasy k internetové bránì sítì CZF-RA. Další aktivitou bude vybudování malého pøístupového bodu v pásmu 5 Ghz se sektorovou anténou smìrovanou na lokalitu Vinohrady-východ. Dále dojde k pøejmenování pøístupového bodu SKN.NET.NOD na SKN.NET.01b vèetnì pøeèíslování adresních IP rozsahù 10.10.93.0/24 a 10.10.99.0/24 na 10.63.93.0/25 a 10.63.93.128/25 . Poslední z úkolù bude vybudování 5 Ghz trasy pro nový pøístupový bod SKN.NET.07, který bude mít za úkol odlehèit lokálnímu pøístupovému bodu SKN.NET.05 . V èase tìchto prací bude docházet k výpadkùm sítì SKN-NET. O výpadcích vás bude informovat i pøesmìrovávací stránka. Dìkuji za pochopení a trpìlivost!

11.02.2007 - 00:12 | Informace o kontaktech na správce sítì ... (Dundee)
Vzhledem k tomu, že v naší síti vzrostl poèet uživatelù ICQ a SKYPE, rád bych pøipomnìl kontakt na správce sítì prostøednictvím tìchto komunikaèních programù. ICQ kontakt je UIN 104-142-311 (povinná autorizace). Do žádosti o autorizaci prosím napište, že jste uživatelem SKN-NET. Na ICQ jsem dostupný dosti èasto i prostøednictvím mobilního telefonu pomocí programu JIMM. ICQ je dostupné i v pøípadì, že naše sí používá záložní konektivitu. SKYPE kontakt je pomocí nicku "dundee76", zde je vìtšinou možná i hlasová komunikace. Pomocí tìchto programù Vám mohu operativnì odpovídat na rùzné dotazy a poznámky týkající se provozu sítì SKN-NET. Dìkuji za spolupráci a za to, že si mnì pøidáte do vašeho kontakt listu!

27.11.2006 - 06:17 | Zmìna v odesílání e-mailu do sítì internet. (Dundee)
Pro odesílání e-mailu dnes v 90 % platí, že je tøeba použít SMTP (odesílací) server svého poskytovatele internetového pøipojení (své mateøské sítì) a POP3 (pøíjmací) server svého poskytovatele poštovních služeb. Toto opatøení se hromadnì zavádí kvùli neúmìrnému rozesílání SPAMU (nevyžádané, reklamní pošty). Je to hlavnì kvùli nezodpovìdným uživatelùm, kteøí mají svùj poèítaè napadený virem, který bez vìdomí svého uživatele posílá SPAMY. Do dnešního dne mìla sí SKN-NET k odesílání poštovní SMTP server na adrese 10.10.92.1 a zároveò zùstala otevøena pro potøeby odesílání pošty na poštovní servery, které umožòovaly rozesílání pošty i jiných uživatelù než z jejich mateøské sítì. Tato možnost se nyní stala velice nevyhovující, protože poslední napadené PC (IP 10.63.98.107) zapøíèinilo rozesíláním SPAMu, že naše veøejná IP adresa byla zaøazena na tzv. BLACKLIST, což má za následek, že poštovní servery v síti internetu používající tuto databázi, budou odmítat veškerou poštu i nezávadnou odcházející z náší sítì. Proto bylo dnešním dnem zablokováno samostatné odesílání pošty z poštovních programù. Pošta z tìchto programù pùjde nadále posílat pouze pomocí našeho SMTP serveru 10.10.92.1. To znamená, že uživatel, který má svoji poštovní schránku napø. u VOLNY.CZ do svého programu OUTLOOK atd. napíše do políèka SMTP (odchozí) 10.10.92.1 a v políèku POP3 (pøíchozí) zanechá pop3.volny.cz. Pøi používání našeho SMTP serveru budou platit omezení (velikost e-mailu, poèet atd.)

15.10.2006 - 22:00 | Výpadek internetu v síti CZF (od 12.10.06 do 14.10.06) (Dundee)
Ve ètvrtek 12.10.2006 došlo k poškození dùležité souèásti sítì CZF, od které pøebíráme konektivitu do internetu. Závada byla natolik závažná, že její úplné odstranìní probíhalo až do sobotních odpoledních hodin. Po tuto dobu byla sí SKN pøipojena k internetu záložní linkou a tím pádem byly nìkteré protokoly (služby) omezeny. Za pøípadné obtíže se omlouváme a dìkujeme za trpìlivost pøi provozu záložního pøipojení.

15.05.2006 - 07:57 | Výpadek serveru v minulém týdnu (Dundee)
Omluvte prosím výpadek serveru SKN-NET v minulém týdnu. Byl zpùsoben selháním zdroje. Tento výpadek byl využit k úpravì HW serveru a ke zvìtšení kapacity HDD.

07.02.2006 - 10:30 | Výpadek internetové konektivity (Dundee)
Vèera došlo k výpadku internetové konektivity v síti CZFree-ra.net. Ten byl zpùsoben masivním výpadkem elektrické energie v oblasti Soseò. Po tuto dobu však v síti SKN-NET nedošlo k úplnému výpadku, ale jen k významnému zpomalení a omezení služeb na principu P2P výmìnných sítí, protože naše sí byla v tu dobu automaticky pøepojena na záložní linku do internetu. Za obtíže se omlouváme, ale budiž nám všem útìchou, že naše sí mìla v dobì výpadku alespoò nìjaké pøipojení na rozdíl od uživatelù sítì CZFree-ra.net :o)

06.02.2006 - 11:13 | Novinky z víkendu 3.-5.2.2006 (Dundee)
Omlouvám se se zpoždìním, ale rád bych vám pøinesl pár informací o provozu sítì SKN-NET tento víkend: V pátek a v sobotu byl uveden znovu do provozu pøípojný bod SKN.NET.04. Jeho nové umístìní je v lokalitì sídlištì V JAMCE. V této souvislosti se na tento nový pøípojný bod pøepojili 2 uživatelé z bodu SKN.NET.NOD, èímž došlo k významnému odlehèení bodu SKN.NET.NOD. Dále v sobotu a v nedìli byl pøepojen pøípojný bod SKN.NET.02. Jeho staré pøipojení nebylo ideální a vznikem bodu SKN.NET.04 mohlo dojít k vytvoøení daleko kvalitnìjší linky. Uživatelùm pøípojného bodu SKN.NET.02 se tímto omlouvám za výpadky zpùsobené tímto pøepojováním a musím upozornit, že vzhledem k „dolaïování“ nového spoje ještì k nìjakým krátkým výpadkùm dojde.

29.01.2006 - 22:25 | Úprava páteøní linky CZFree-ra.net (Dundee)
Omluvte prosím výpadky provozu v èase od 18 h do 22 h. Byly zpùsobeny pøemísováním antény na páteøním spoji sítì CZFree-ra.net, pøesnìji na pøístupovém bodì Nemocnice. Tím bylo dosaženo vyšší propustnosti spoje Nemocnice-Lubná. Pøijmìte prosím omluvu za pøípadné potíže v tuto dobu. V rámci této situace bylo upraveno rozdìlování kapacity záložní linky. Opakuji, že v pøípadì provozu záložní linky jsou dostupné jen tyto služby: HTTP (www) , HTTPS (zabezpeèené www), POP3 (pošta), SMTP (pošta) a ICQ . Ostatní služby jsou vzhledem ke kapacitì linky blokovány. V souvislosti s dnešním výpadkem bylo upraveno i používání HTTP kvùli tomu, že nìkteøí uživatelé „ucpali“ linku stahováním velkých souborù. Byl nasazen nový FILTR. Každému uživateli je umožnìno stáhnutí prvních 500 packetù na jedno spojení bez omezení a po té je uplatnìno významné omezení (nikoliv blokování). To znamená, že tento filtr vám umožní brouzdání po www, ale stahování velkých souborù z www je významnì omezeno, aby nedocházelo k omezování ostatních uživatelù v síti. Opakuji, že tyto filtry jsou uplatòovány jen v dobì výpadku hlavního pøipojení vzhledem ke kapacitì záložního pøipojení!

11.01.2006 - 22:19 | Zøízena záložní linka (Dundee)
Dnes bylo dokonèeno dozapojení záložní linky do internetu. Proti døívìjší situaci je tato linka pøístupná pro požadavky z internetu i v dobì, kdy je v provozu hlavní linka. To zjednodušenì znamená, že naše stránky, pošta a další aplikace jsou teï pøístupné z internetu, jak na veøejné IP adrese /82.100.63.29 èi /skn.czfree-ra.net , tak i na adrese /80.188.114.196 zároveò a ne v závislosti na tom, jaká linka je zrovna používána.

09.01.2006 - 19:31 | Odstranìní neregistrovaných PC (Dundee)
Pøi instalaci nového routeru a zakládání jednotlivých úètù pøipojení jsem narazil na nìkolik PC, která nejsou registrována. Nejedná se o „èerné uživatele“, ale o uživatele, kteøí si zamìnili svá PC za jiná, nebo použili jiné síové karty, než na jaké jim bylo pùvodnì jejich pøipojení registrováno a neoznámili mi tuto skuteènost. Mùže to být zpùsobeno i tím, že uživatelé mi zmìnu nahlásili, ale neuposlechli moji prosbu o pojmenování PC rozpoznatelným jménem. Proto se neregistrovaným PC zaène objevovat stránka o zakázaném pøístupu do sítì internet. Kontaktujte mì tedy buï na ICQ: 104-142-311 nebo na telefonu 608 965 958. Dìkuji za pochopení.

23.12.2005 - 20:49 | Spuštìní nových stránek (Dundee)
Vítáme Vás na nových stránkách. Info co nejdøíve.

Strana 1 / 1 (celkem 12 pøíspìvkù)


SKN-NET

CZFree-ra.net

RYCHLOST.CZ - test pøipojení internetu, databáze internetového pøipojení, diskuzní fórum

seyhello.com

Mega party photo album !!!

Naše ikona »


Jméno:
Heslo: