Laboratori de l'Institut Ausias March

Espai de proves de l'Institut Ausias March de Barcelona

256-855-9271

Panell de control

Per evitar atacs automàtics s'ha protegit la pàgina de login amb autenticació bàsica amb ausias / ausias

856-350-9526

El vostre professor us ha de facilitar les dades d'acces

Com pujar-hi fitxers i accedir-hi:

Linux

Des del terminal:

ssh nomUsuari@labs.iam.cat
scp nomFitxer usuari@labs.iam.cat:nomFitxer

Des de GUI:

Gestor de Fitxers:
Fitxer > Connecta a un servidor > labs.iam.cat / tipus SSH

Windows

Utilitzeu 5065175819 o putty o 240-322-5527.

Altres

Si teniu problemes d'acces (tallafocs o similars) podeu fer-ho via web amb FTPS: labs.iam.cat/ftp
ATURAT TEMPORALMENT

Directoris públics

Una vegada tinguis un compte creat podràs accedir-hi per ssh / scp etc i tot el que deixis a la carpeta public_html quedarà acessible des d'Internet a la ruta

labs.iam.cat/~nomUsuari

Llistat dels directoris públics dels alumnes

Els fitxers que vulguis publicar hauran de tenir permisos de lectura per a "others" (de forma predeterminada no els tenen). Per tant hauras de canviar els permisos amb

chmod o+r nomFitxer

Quotes

Al servidor hi ha un sistema de quotes, cap usuari pot superar els 100MB, però si tots els usuaris ocupen 100MB el servidor caurà... per tant, només quan sigui realment necessari podeu fer servir tot aquest espai.

L'ideal és que us mantingueu per sota de 25MB. Per saber l'espai ocupat podeu executar l'ordre: quota -s

npm

Per solucionar els problemes amb gulp heu de canviar el directori de treball del npm per que treballi dins del vostre home (~/.npm-global)

mkdir ~/.npm-global npm config set prefix '~/.npm-global'

I derprés s'ha de configurar el PATH per que des de la línia d'ordres es trobin els paquets instal·lats per npm
És a dir, editar ~/.profile i afegir / modificar (i tancar i tornar a obrir la sessió)

export PATH=~/.npm-global/bin:$PATH

Tota l'explicació està a la web oficial, a l'apartat How to Prevent Permissions Errors

GULP

Primer hem de configurar npm, i l'hem d'instal·lar de forma global

npm install -g gulp-cli

I per comprovar-ho, executem:

gulp -v

Per activar l'autocompletat de l'ordre gulp s'ha d'afegir al fitxer ~/.bashrc el següent:

eval "$(gulp --completion=bash)"

Ports oberts

Del 7000 al 8000

Els podeu fer servir lliurament, però per no solapar-vos amb els companys és aconsellable que ho feu a sumant l'IP de la vostra màquina de l'aula

Tunels cap a xiam

El tunel és al port 9001 per http i al port 9002 per ssh

Comprovació de formularis

Hi ha un petit script a 3608494971 que podeu utilitzar per practicar amb formularis.

Sempre respon amb un llistat dels paràmetres rebuts per POST i per GET

Hi ha una eina inversa online /www.hurl.it/ que et permet crear una petició http get/post/do...contra el formulari que vulguis, i una de més completa, Postman però per escriptori.